AMDANAF I

Rydw i ar gael i helpu trigolion Wrecsam gydag addysg, yr amgylchedd, iechyd a gwasanaethau cymdeithasol, trafnidiaeth, a materion lleol eraill.

AMDANAF I

Cefais i fy magu yng ngogledd-ddwyrain Cymru ac rydw i wedi byw a gweithio yn Wrecsam ers dod yn oedolyn.

Cyn fy ethol i Senedd Cymru, treuliais 20 mlynedd yn gweithio yn Ysbyty Maelor Wrecsam. Bûm yn gweithio, hefyd, fel Cynorthwyydd Etholaethol i Ian Lucas, cyn AS Wrecsam.

Cefais fy ethol i Senedd Cymru ym mis Mai 2007 ac roeddwn i’n aelod o’r Pwyllgor Cymunedau a Diwylliant, y Pwyllgor Cynaliadwyedd, y Pwyllgor Archwilio a Phwyllgor Deddfwriaeth Rhif 5.

Ym mis Rhagfyr 2009, cefais fy phenodi’n Ddirprwy Weinidog dros Wyddoniaeth, Arloesi a Sgiliau. Ar ôl cael fy ailethol ym mis Mai 2011, cefais fy phenodi’n Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

Ym mis Mawrth 2013, cefais fy phenodi’n Weinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth ac, ym mis Medi 2014, cefais fy mhenodi’n Weinidog Cymunedau a Threchu Tlodi.

Ar ôl cael fy ail-ethol ym mis Mai 2016, cefais fy mhenodi’n Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig ac ym mis Tachwedd 2017, cefais fy mhenodi’n Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig.

Daeth Mark Drakeford AS yn Brif Weinidog ym mis Rhagfyr 2018 a chefais fy mhenodi’n Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig. Ar ôl cael fy ailethol ym mis Mai 2021, cefais fy mhenodi’n Weinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd.

Mae fy niddordebau gwleidyddol yn cynnwys iechyd, datblygu economaidd, tai a materion sy’n ymwneud â phlant.

Y tu allan i wleidyddiaeth, mae fy niddordebau yn cynnwys cerddoriaeth, cerdded a chefnogi Clwb Pêl-droed Wrecsam – roeddwn i’n gyfarwyddwr etholedig Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Wrecsam yn flaenorol. Rwyf hefyd wedi gwasanaethu fel llywodraethwr ysgol ac mae gen i ddwy ferch.

Fel yr Aelod o’r Senedd ar gyfer Wrecsam, mae’n hanfodol fy mod yn sicrhau bod yr etholaeth yn cael y cyllid a’r cymorth angenrheidiol er mwyn iddi allu mwynhau’r manteision economaidd a chymdeithasol y mae’n eu haeddu.

Nod y wefan hon yw rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi, ond os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach, cysylltwch ar bob cyfrif.

YNGLŶN Â WRECSAM

Etholaeth Wrecsam

Mae Etholaeth Wrecsam ar gyfer y Senedd yn cwmpasu’r un ardal ag Etholaeth Wrecsam ar gyfer Senedd y DU. Mae hyn yn cynnwys y Wardiau Cymunedol a ganlyn:-

Acton, Parc Borras, Brynyffynnon, Cartrefle, Erddig, Garden Village, Gresffordd, Grosvenor, Dwyrain a De Gwersyllt, Gogledd Gwersyllt, Gorllewin Gwersyllt, Hermitage, Holt, Acton Fechan, Llai, Maesydre, Marford a Hoseley, Offa, Queensway, Rhosnesni, Yr Orsedd, Smithfield, Stansty, Whitegate a Wynnstay.

Dinas Wrecsam

Wrecsam yw’r mwyaf o blith trefi a dinasoedd gogledd Cymru, a’r bedwaredd ardal drefol fwyaf yng Nghymru ar ôl Caerdydd, Abertawe a Chasnewydd. Yng Nghyfrifiad 2011, roedd gan Wrecsam boblogaeth o 61,603. Fel rhan o ddathliadau Jiwbilî Platinwm Ei Mawrhydi’r Frenhines, dyfarnwyd statws dinas i Wrecsam yn 2022.

Roedd y dref yn draddodiadol yn un ddiwydiannol a oedd yn dibynnu ar y diwydiannau glo a dur, ond mae ei heconomi wedi arallgyfeirio’n llwyddiannus ac wedi denu mewnfuddsoddiad yn y degawdau diwethaf. Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam yw un o’r rhai mwyaf yn Ewrop, ac yn cynnwys cwmnïau mawr fel Kellogg’s, JCB, Solvay a Wockhardt.

Mae Wrecsam o fewn golwg ucheldiroedd godidog Cymru. Mae’r ddinas wedi’i lleoli ar y ffin â Lloegr ger rhan isaf Dyffryn Dyfrdwy, ac yn croesawu cymysgedd amrywiol o bobl i’w chymuned, tra’n ymfalchïo yn ei threftadaeth fel tref lofaol Gymreig. Mae pentrefi fel Llai, Gresffordd a Gwersyllt yn arddangos nodweddion cymunedau glofaol clos.

Mae canol dinas Wrecsam wedi gweld ailddatblygu sylweddol yn y blynyddoedd diwethaf, a amlygwyd gan yr adnodd cymunedol diwylliannol, Tŷ Pawb ac Xplore! Canolfan Darganfod Gwyddoniaeth. Yn ogystal â bod yn gartref i’r clwb byd-enwog, Clwb Pêl-droed Wrecsam, cynhelir digwyddiadau diwylliannol a chwaraeon yn rheolaidd yng nghanol ac o gwmpas y ddinas.

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam a Choleg Cambria elfennau nodedig o sector addysgol trawiadol ac mae Ysbyty Maelor yn gweithio’n agos gyda nhw i wella’r ddarpariaeth gofal iechyd leol.

Mae Wrecsam yn ddinas uchelgeisiol gyda digon i’w weld a’i wneud. Anogir ymwelwyr i weld drostynt eu hunain faint mae’r ddinas wedi newid yn y blynyddoedd diwethaf.

Cyfryngau Cymdeithasol

‘Hoffwch’ a ‘Dilynwch’ fy nghyfrifon ar y cyfryngau cymdeithasol i gael y wybodaeth ddiweddaraf am yr ymgyrchoedd, y newyddion a'r buddsoddiadau diweddaraf yn Wrecsam.

Load More

SUBSCRIBE FOR EMAIL UPDATES
Keep Updated
Subscribe to my email newsletter to get the latest news on Welsh Government investment and my campaigns in Wrexham.
Subscribe
I agree to the Privacy Policy and to receive email updates.
SUBSCRIBE FOR EMAIL UPDATES
Keep Updated
Subscribe to my email newsletter to get the latest news on Welsh Government investment and my campaigns in Wrexham.
Subsribe
I agree to the Privacy Policy and to receive email updates.

CYSYLLTU

Fel eich Aelod o’r Senedd (AS), gallaf helpu etholwyr ar amrywiaeth o faterion, fel addysg, yr amgylchedd, iechyd a gwasanaethau cymdeithasol, priffyrdd, trafnidiaeth, a thai.

Defnyddiwch y ffurflen gyswllt i gysylltu â mi. Cofiwch roi cymaint o fanylion â phosibl, gan gynnwys eich enw, cyfeiriad a manylion llawn y mater dan sylw.

Rydw i hefyd yn cynnal cymorthfeydd wyneb yn wyneb ac ar-lein gan ddefnyddio Zoom/Microsoft Teams. Ym mhob sesiwn, byddaf ar gael i helpu gyda materion lleol. Cliciwch yma i drefnu apwyntiad.

CAPTCHA image

This helps us prevent spam, thank you.

SUBSCRIBE FOR EMAIL UPDATES
Keep Updated
Subscribe to my email newsletter to get the latest news on Welsh Government investment and my campaigns in Wrexham.
Subscribe
I agree to the Privacy Policy and to receive email updates.
SUBSCRIBE FOR EMAIL UPDATES
Keep Updated
Subscribe to my email newsletter to get the latest news on Welsh Government investment and my campaigns in Wrexham.
Subsribe
I agree to the Privacy Policy and to receive email updates.
We use cookies to improve your overall site experience. This includes personalising content, analysing site usage, and to assist in our marketing efforts. By continuing to use our site, you accept our use of cookies and Privacy Policy.
Contact Details
Privacy Policy
Accept
We use cookies to improve your overall site experience. This includes personalising content, analysing site usage, and to assist in our marketing efforts. By continuing to use our site, you accept our use of cookies and Privacy Policy.
Accept